กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอารีย์ เหง้าพรหมมินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6