กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพัชรินทร์ สุขสราญรมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางเกษร ก้อนเเก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3