กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางละมุล ศรีรักษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2