กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกฤษดา แก้วกองเเสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5