ปฐมวัย

นางชูจิต ประดิษฐ์ด้วง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางจเเรมจิตร เเสงจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2